View: Pagan ritual open Band Baja Baraat show Page – 1

View: Pagan ritual open Band Baja Baraat show Page – 2

Pagan ritual open Band Baja Baraat show Page – 3

Pagan ritual open Band Baja Baraat show Page – 4

Source: Tribune